Rekrutacja              

Strona główna
Aktualności i informacje
Zespół Placówek Oświatowych nr 2
Nauczyciele i oddziały
Dokumenty szkoły
Historia SP2
Patron SP2
Z życia SP2
Konkursy SP2
Z życia Gimnazjum
Konkursy Gimnazjum
Patron Gimnazjum
Sport w ZPO nr 2
Rekrutacja
Przydatne linki
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Klasa dwujęzyczna
Bezpieczna plus
Dziennik elektroniczny

9

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2018/2019

Podanie o przyjęcie do szkoły

Druki do pobrania  - klasa I szkoły podstawowej

Rekrutacja do przedszkoli w roku  na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgoda na naukę w klasie sportowej

 

horizontal rule

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

12- 28 lutego 2018 r.

 

 

26 marca – 6 kwietnia 2018 r.

2.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

 

 

1 – 9 marca 2018 r.

 

 

9 – 13 kwietnia 2018 r.

3.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

16 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

4.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

19 – 23 marca 2018 r.

 

17 – 20 kwietnia 2018 r.

5.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

25 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

 

1)                 kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;

2)                 rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został   wniosek – 20 punktów;

3)                 kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek – 15 punktów;

4)                  miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1-4,:

1)                 oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;

2)                 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek

3)                 oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;

4)                 oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.

 

 

 

Do pobrania

klasa I szkoły podstawowej

1.        Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego

2.        Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek

3.         Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek

4.         Oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek

 

 

Rekrutacja do przedszkoli

 na rok szkolny 2018/2019

    

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

14 - 21 lutego 2018 r.

2.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i  kryteriów rekrutacyjnych

 

 

1 - 23 marca 2018 r.

 

 

7 - 21 maja 2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, z późm. zm.)

 

 

26 – 30 marca 2018 r.

 

 

 23 - 25 maja 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 20 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

 

23 - 27 kwietnia 2018 r.

 

1 - 5 czerwca 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

8 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

  

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej można pobrać ze strony www.miedzyrzec.pl,  w przedszkolach, sekretariatach Zespołów Placówek Oświatowych.

Wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc.

1.      Kryteria ustawowe:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

2)      niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt.

 

2.      Kryteria dodatkowe określone dla drugiego etapu rekrutacji:

 

1)      pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez oboje rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez oboje rodziców nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się także do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko. – 20 pkt,

2)      pozostawanie tylko jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez jednego z rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez jednego z rodziców nauki w systemie dziennym – 10 pkt,

3)      uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola co kandydat – 10 pkt,

4)      uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka  – 10 pkt,

5)      zadeklarowanie prze rodziców kandydata korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola w wymiarze nie krótszym niż 8 godzin dziennie (tj. 8 godzin dziennie i więcej) – 10 pkt,

6)      uczęszczanie dziecka w roku poprzedzającym rekrutację do innego przedszkola lub innego oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w okresie bezpośrednio przed postępowaniem rekrutacyjnym (kontynuacja edukacji) – 20 pkt.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów :

1) poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 – poświadczenie z zakładu pracy lub uczelni na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oświadczenie rodziców

2) poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 – poświadczenie pracownika przedszkola lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola;

3) poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 – oświadczenie rodziców

4) poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodziców zawarte na druku zgłoszenia do przedszkola;

5) poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 – poświadczenie z danej placówki do której uczęszczało dziecko lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  

Druki do pobrania:

 

 

1. Oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej

2.    Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka.

 

horizontal rule

 Kryteria naboru do klasy integracyjnej

1. W ZPO NR 2 organizujemy klasy integracyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490 z późn. zm.).

2.    Przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością do klasy integracyjnej odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożonym w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3.    Maksymalna liczba uczniów w klasie to 20, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej do 5 uczniów.

 

4.    Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie posiadający stosowne orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej.

 

5.    Uczniowie niepełnosprawni mogą pochodzić spoza obwodu naszej szkoły. Stosowną zgodę wydaje Dyrektor ZPO NR 2 po rozpatrzeniu podania rodziców (prawnych opiekunów) oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

6.    W oddziale integracyjnym uczą się dzieci zdrowe, ale muszą spełniać dodatkowo poniższe warunki:

 

a)    posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania

b)    uczniowie mogą pochodzić spoza rejonu naszej szkoły.

 

Kryteria naboru do klas sportowej

 

1.    Kandydaci do klasy sportowej przyjmowani są na podstawie:

a)    Pisemnej prośby rodziców (podania-kwestionariusza oraz informacji o kandydacie do klasy sportowej), skierowanej do dyrektora ZPO NR 2, zawierającej dodatkowo:

-          opinię lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu, wydaną do dnia 31 sierpnia danego roku ,

-          opinię pedagoga ze szkoły podstawowej, uwzględniającą stosunek do obowiązków szkolnych oraz zachowanie ucznia wobec rówieśników i osób dorosłych,

-          pozytywną opinię nauczyciela wychowania fizycznego szkoły podstawowej oraz trenera tworzącego klasę sportową, uwzględniającą:

-       poziom ogólnej sprawności fizycznej ucznia,

-       umiejętność prezentowania w grze zespołowej,

-       zaangażowanie ucznia w reprezentowaniu szkoły we współzawodnictwie sportowym,

-       funkcjonowaniu ucznia w grupie rówieśniczej

2.    Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do klasy sportowej podejmuje dyrektor ZPO NR 2 po rozpatrzeniu ww. dokumentów.

horizontal rule

 

 

horizontal rule

 

Na początek              Strona główna

horizontal rule

 

 

 

 

     

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny: poniedziałek, 12 lutego 2018