Międzyrzecka Liga Matematyczna  

konkurs dla uczniów  międzyrzeckich gimnazjów
i szkół podstawowych

 

horizontal rule

Strona główna Zadania do samodzielnego rozwiązania - I etap

Oświadczenie rodzica, zgoda na uczestnictwo w konkursie i publikację danych

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Międzyrzecka Liga Matematyczna”

Regulamin konkursu

 

 

 

 Międzyrzecka Liga Matematyczna

Listopad 2018 - Etap I

 Witajcie

 Przed Wami pierwszy etap naszego konkursu. Pobierzcie zadania z waszego poziomu i rozwiążcie je w domu. Opublikowane zestawy konkursowe zawierają informację dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie.

 Przypominamy, że   praca musi być napisana na papierze podaniowym, zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły.

Rozwiązanie zadań powinno być pełne, zawierać rysunki - jeśli są częścią rozwiązania i  odpowiedzi.

 Termin wpłynięcia prac do ZPO2 upływa 14 grudnia. 

Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 80% punktów przewidzianych w pierwszym etapie. Powodzenia.

Zestawy konkursowe

klasa IV        klasa V        klasa VI        klasa VII        klasa VIII       klasa III gimnazjum  

 

 

 

Regulamin Konkursu

Międzyrzecka Liga Matematyczna

 Czwarta edycja  - rok szkolny 2018/2019

 

Cele konkursu:

Ø  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum poprzez samodzielne i twórcze myślenie w poszukiwaniu sposobów rozwiązań zagadnień matematycznych,

Ø  Popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

Ø  Umożliwienie konfrontacji własnych osiągnięć matematycznych z osiągnięciami rówieśników oraz stworzenie możliwości odniesienia sukcesu na szczeblu miejskim.

Ø  Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,

Ø  Diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów matematycznych.

Ø  Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,

Zakres tematyczny obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  (II etapu edukacyjnego) i szkół gimnazjalnych (III etapu edukacyjnego).

Adresaci:

Liga matematyczna przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum na poziomie klas III oraz szkoły podstawowej, klasy IV-VIII ze szkół  Miasta Międzyrzec Podlaski, którzy chętnie rozwiązują zadania matematyczne.

Organizator:

Nauczyciele matematyki Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,

Małgorzata Kaczmarczyk - przewodnicząca (kaczmarczykgosia@wp.pl)

Agnieszka Puszkarska, Grażyna Puszkarska, Dorota Nowosz.

 

HONOROWY  PATRONAT  OBJĄŁ

Burmistrz  Miasta  Międzyrzec  Podlaski

 

Zgłoszenia:

            Zgłoszenia do konkursu dokonuje szkolny koordynator lub nauczyciel danej klasy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim do dnia 20.11.2018r. (osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zpo2mc@hotmail.com)

 

 Informacje o konkursie:

            Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły: www.zpo2mc.internetdsl.pl

Konkurs podzielony jest na trzy etapy.

I etap – zadania do samodzielnego rozwiązania pobrane ze strony internetowej ZPO2.

II etap w szkołach macierzystych.

III etap w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

I etap

            26 listopada 2018 r. na stronie internetowej ZPO2 opublikowany zostanie zestaw zadań dla poszczególnych klas, który uczniowie rozwiązują samodzielnie w domu. Każda praca musi być napisana na papierze podaniowym zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły. Rozwiązany zestaw zadań szkolni koordynatorzy przesyłają na adres:

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Partyzantów 8 21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem „Liga Matematyczna" lub dostarczają osobiście do sekretariatu szkoły w terminie do 14 grudnia.

Opublikowane zestawy konkursowe zawierać będą informację dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie. Maksymalna ilość punków dla poszczególnych klas nie musi być taka sama.

            Do 15 stycznia 2019r. po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów oraz kwalifikacja do następnego etapu.

            Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 80% punktów przewidzianych w pierwszym etapie.

II etap

            4 marca 2019r. o godz. 800 zakwalifikowani uczestnicy konkursu przystąpią w swoich szkołach do rozwiązywania zadań z drugiego etapu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będą czuwały szkolne komisje konkursowe i nauczyciel ZPO nr 2. Szkolni koordynatorzy konkursu zobowiązani są do zapewnienia prawidłowych warunków przeprowadzenia konkursu w swojej szkole.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu tj. zestawy zadań i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do szkół w dniu konkursu przez nauczyciela ZPO nr 2 wchodzącego w skład komisji konkursowej.

W czasie 45 - 60 minut uczniowie rozwiązują zestaw przygotowanych zadań składający się z zadań otwartych i zamkniętych.

            Podobnie jak w pierwszym etapie zestawy konkursowe zawierać będą informację dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie. Maksymalna ilość punków dla poszczególnych klas nie musi być taka sama.

            Każda praca musi być napisana na karcie odpowiedzi przygotowanej przez organizatora konkursu, zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i dane szkoły. Prace uczniów po zakończonym konkursie nauczyciel ZPO nr 2 dostarcza osobiście do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w dniu konkursu.

            Do trzeciego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają minimum 70% sumy punktów z etapu I i II.

            Do 18 marca 2019r. po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów oraz lista uczestników przechodzących do kolejnego etapu konkursu.

III etap

            14 maja 2019r. uczestnicy III etapu konkursu przystąpią w ZPO nr 2 do rozwiązywania zadań z trzeciego etapu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na stronie ZPO nr 2.

W czasie 45 - 60 minut uczniowie rozwiązują zestaw przygotowanych zadań.

Punkty uzyskane w tym etapie liczone będą podwójnie na korzyść ucznia (podwojenie sumy uzyskanych punktów).

Do 27 maja 2019r. po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej ZPO nr 2 zostaną ogłoszone wyniki uczniów.

            Uczniowie w czasie spotkań zobowiązani są posiadać legitymacje szkolne, przybory do geometrii i nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz tablic matematycznych. O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez ucznia we wszystkich etapach.

Wymagania na II i III etap konkursu

Gimnazjum klasa III

Etap II

-        działania w  zbiorze liczb wymiernych,  system rzymski,

-        obliczenia procentowe ,

-        działania na potęgach i pierwiastkach,

-        przekształcenia algebraiczne,

-        rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem działań na liczbach, obliczeń procentowych, równań i  układów równań,

-        średnia arytmetyczna,

-        wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne,

-        własności wielokątów,

-        kąty w trójkątach i czworokątach,

-        kąty przyległe i wierzchołkowe, kąty naprzemianległe i odpowiadające,

-        pola wielokątów,

-        wielokąty foremne ,

-        pole i wysokość  trójkąta równobocznego,

-        twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych,

-        trójkąty o kątach 45°,45°,90° i 30°,60°, 90°,

-        koła i okręgi , w tym  pole wycinka koła i długość  łuku,

Etap III

wymagania z etapu drugiego oraz

-        podobieństwo figur, pola figur podobnych,

-        rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem  podobieństwa trójkątów,

-        graniastosłupy  i ostrosłupy – obliczanie pól i objętości, rozwiązywanie zadań,

-        obliczanie odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach,

-        bryły obrotowe, przekroje osiowe, pola i objętości.

Szkoła podstawowa

klasa VIII

Etap II

-        działania w zbiorze liczb wymiernych,

-        działania na potęgach i pierwiastkach,

-        obliczenia procentowe,

-        własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,

-        pola wielokątów,

-        wyrażenia algebraiczne i równania,

-        średnia arytmetyczna,

-        kalendarz i czas,

-        obliczenia dotyczące skali

Etap III

wymagania z etapu II oraz

-        graniastosłupy i ostrosłupy,

-        bryły obrotowe,

-        elementy statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa.

 

Klasa VII

 

Etap II

-        działania w zbiorze liczb wymiernych,

-        rozwinięcia dziesiętne ułamków,

-        średnia arytmetyczna,

-        obliczenia procentowe,

-        własności wielokątów,

-        kąty w trójkątach i czworokątach,

-        kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające i naprzemianległe,

-        pola wielokątów,

-        skala,

-        przystawanie trójkątów,

 

Etap III

wymagania z etapu drugiego oraz

-        przekształcenia wyrażeń algebraicznych i obliczanie ich wartości

-        rozwiązywanie równań i zadań tekstowych z zastosowaniem równań

-        przekształcanie wzorów

-        obliczanie potęg i pierwiastków, kolejność wykonywania działań

 

Klasa VI

 

Etap II

-        działania pisemne na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych,

-        działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

-        podzielność i zaokrąglanie liczb,

-        kolejność wykonywania działań,

-        prędkość, droga, czas,

-        kalendarz i czas,

-        skala na planach i mapach,

-        własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,

-        własności wielokątów, obwód wielokąta, pole wielokąta,

-        kąty przyległe i wierzchołkowe, kąty w trójkątach i czworokątach,

 

Etap III

wymagania z etapu drugiego oraz

-        obliczenia procentowe,

-        obniżki i podwyżki,

-        liczby dodatnie i liczby ujemne,

-        zadania ze średnią arytmetyczną,

-        upraszczanie i obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych,

-        rozwiązywanie równań,

-        obliczanie pola powierzchni i objętości sześcianu i prostopadłościanu,

-        obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa

-        rozpoznawanie figur przestrzennych

 

 

Klasa V

 

Etap II

-        rachunek pamięciowy i pisemny w zbiorze liczb naturalnych,

-        kolejność wykonywania działań,

-        prędkość, droga, czas,

-        podzielność i zaokrąglanie,

-        własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,

-        własności wielokątów, obwód wielokąta,

-        kąty przyległe i wierzchołkowe,

-        obliczenia dotyczące skali,

-        działania na ułamkach zwykłych,

-        zadania o trójkątach.

 

Etap III

wymagania z etapu drugiego oraz

-        działania na ułamkach dziesiętnych,

-        własności czworokątów,

-        pola figur płaskich

-        obliczanie procentu danej wielkości

 

Klasa IV

 

Etap II

-        porównywanie różnicowe i ilorazowe,

-        kwadraty i sześciany liczb,

-        kolejność wykonywania działań,

-        system rzymski,

-        rachunek pamięciowy i pisemny w zbiorze liczb naturalnych,

-        miary czasu, obliczenia kalendarzowe

-        własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,

-        działania pisemne na liczbach naturalnych

 

Etap III

wymagania z etapu drugiego oraz

-        rodzaje kątów,

-        własności prostokątów i kwadratów,

-        pola i obwody prostokątów i kwadratów,

-        koła i okręgi,

-        obliczenia dotyczące skali,

-        ułamki zwykłe (bez mnożenia i dzielenia),

-        ułamki dziesiętne (bez mnożenia i dzielenia),

 

Nagrody:

            Podsumowanie Ligi Matematycznej odbędzie się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. Termin zostanie podany przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali 70% punktów otrzymują dyplomy. Laureaci Ligi Matematycznej otrzymają nagrody rzeczowe.

Informacje końcowe:

            Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w "Międzyrzeckiej Lidze Matematycznej" wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska wraz z jego wynikami na stronie internetowej ZPO nr 2.

 Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzygają organizatorzy.

 

 

Wzór  formularza zgłoszeniowego:

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Międzyrzecka Liga Matematyczna"

Nazwa szkoły: 

Lp

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora (adres e-mail, telefon kontaktowy)

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu

  

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………

Konkursie Matematycznym „Międzyrzecka Liga Matematyczna” i akceptuję jego regulamin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych w Karcie zgłoszenia przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim w celach organizacyjnych i promocyjnych „Międzyrzeckiej Ligii Matematycznej”. .

 

                                         ………………………………………………………..

                                                              (data i podpis rodzica /opiekuna prawnego)     

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *  na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na potrzeby  „Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej”. Zgoda uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniana wizerunku dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących niniejszego wydarzenia.

                                                                                                                                                           …............…………………………………………………

                                                                         (data i podpis rodzica /opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić